Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i672 Image29 i131 i637 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i566 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i836 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Historia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ujeznej

     Od 1899 – 1903 roku drewniany budynek przeznaczono tylko na szkołę, w której uczyła pani Krystyna Modelska. Warto podkreślić, że w tych czasach szkoła była jedyną placówką kulturalną wsi. Urządzano tu odczyty poświęcone powstaniom narodowym, organizowano akademie.
W 1910 roku pan Józef Piątkowski – kierownik szkoły, założył „Teatr Włościański”, do którego należeli uczniowie i mieszkańcy wsi.

     Początkiem maja 1910 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej szkoły pod kierunkiem pana Bronisława Łańcuckiego z Sieniawy, którą ukończono w stanie surowym w 1911 roku.
Orzeczeniem Krajowej Rady Szkolnej z dnia 13 lutego 1912 roku szkoła została przekształcona na dwuklasową. W tym samym czasie teren przyszkolny zagospodarowano na ogród warzywny, kwiatowy i sad.

     Dnia 17 czerwca 1914 roku odbyła się uroczystość poświęcenia tutejszej szkoły. Udział w tej uroczystości wzięli: starosta Kazimierz Chłapowski, ks. kanonik Leon Gondelowski, insp. szkolnego okręgu Jan Rąb, lekarz powiatowy J. Kruk, naczelnik gminy Józef Wańczycki, naczelnik Przeworska Michał Smoszna, kierownicy sąsiednich szkół, nauczyciele tutejszej szkoły, Rada Szkolna, przedstawiciele kółka rolniczego, straży pożarnej, uczniowie i mieszkańcy wsi.

     W roku szkolnym 1914/1915 zajęcia trwały od 1 do 18 września, po tym czasie naukę zawieszono, gdyż nadeszła wiadomość o zbliżaniu się wojsk rosyjskich. Trzy tygodnie później w tutejszej szkole urządzono kwaterę wojskową, a następnie szpital polowy wojsk austriacko-węgierskich. Dzięki nauczycielce Anieli Kinzhuberowej, udało się ocalić budynek, dokumentację i dobra szkolne od wandalizmu wojsk nieprzyjacielskich.

     W czasie pierwszej wojny światowej (1915 r.) ważnym wydarzeniem dla mieszkańców wsi był kilkugodzinny pobyt cesarza niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma II, który udawał się na front.
Naukę wznowiono w czerwcu 1915 roku, oprócz pracy dydaktycznej organizowano pomoc materialną tzw. „Tydzień Czerwonego Krzyża”. Pomagano ludziom dotkniętym zawieruchą wojenną. Pomimo trudnych warunków prowadzono naukę normalnie, aż do końca pierwszej wojny światowej. Dnia 11 listopada 1918 roku  runęła potęga Austrii zaś na jej gruzach powstało Państwo Polskie.

     W tym okresie ożywia się działalność „Teatru Włościańskiego”, którego nazwa w 1921 roku została zmieniona na Teatr Ludowy. Należała do niego młodzież, która wystawiała sztuki o tematyce ludowej, np.: „Zrękowiny u Druzgały”, „Pan Majcerek idzie w kumy” itp..

     W okresie międzywojennym nauka odbywała się w lecie w godzinach popołudniowych ze względu na sezonowe prace polowe, natomiast w okresie zimy kilkakrotnie zawieszano naukę z powodu braku opału. Od 1921 roku dzieci miały możliwość kontynuowania nauki w klasie piątej.

     W dniu 2 września 1923 roku uczniowie wzięli udział w poświęceniu kościoła parafialnego w Ujeznej. Po uroczystościach kościelnych szkoła gościła w swoich progach między innymi księdza Andrzeja Lubomirskiego wraz z profesorem z Nowego Jorku.

     W czerwcu 1927 roku szkoła doznała niebywałego zaszczytu, gdyż gościłą biskupa diecezji ks. Anatola Nowaka.

   

image6 1 2 3

     Historia szkoły podstawowej w Ujeznej spisywana była niemalże od początku jej istnienia w Kronice Szkolnej założonej w 1893 roku i prowadzona jest po dzień dzisiejszy.
     Pierwsze wzmianki mówią o tym, że nauka czytania i pisania odbywała się w domach wiejskich, tylko w okresie zimy, gdyż na ten cel nie było osobnego budynku.
     W 1893 roku gmina wystawiła drewniany budynek, w którym jedno pomieszczenie przeznaczone było na naukę, a w drugim mieścił się sklep „Towarzystwa Spożywczego”. Ówczesna szkoła była jednoklasowa, uczono w niej religii, języka polskiego i rachunków.

i663

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej