Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i233 Image29 i964 i362 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i650 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i578 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Nasz patron balickipatron

Bł. Jan Wojciech Balicki, (1869-1948)

prezbiter,
Alumn Seminarium Duchownego w Przemyślu w latach 1888-1892
Wykładowca teologii (1897-1934)
Prefekt studiów (1900-1927)
Wicerektor (1927-1928)
Rektor (1928-1934)
Spowiednik (1934-1939)

bł. ks. Jan Balicki
1869 - 1948

   Brać uczniowska i Grono Pedagogiczne od kilku lat przymierzali się do nadania imienia szkole. W roku szkolnym 2001/2002 przystąpiono do wyboru patrona, którym został bł. ks. Jan Balicki.
   Realizując uchwały Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz wolę rodziców od dnia 9 czerwca 2003 r. za patrona Szkoły Podstawowej w Ujeznej obrano  bł. ks. Jana Balickiego, a dzień 9 czerwca 2003 r. ogłoszono Dniem Święta Szkoły.

   Ksiądz Balicki żył i działał do końca swego życia na terenie diecezji przemyskiej.
Cnotami, które stawiał na pierwszym miejscu były pokora i miłość wyrażające się w prostocie, miłosierdziu, współczuciu, pracowitości, cierpliwości i grzeczności wobec ludzi. Przez całe życie prowadził krótkie notatki duchowe. Codziennie zaczynał je od radosnego stwierdzenia:

    Ksiądz Jan Balicki urodził się 25.01.1896 r. w Staromieściu. Pochodził z rodziny robotniczej. Był czwartym dzieckiem Mikołaja i Katarzyny Balickich. Po ukończeniu szkoły ludowej w roku 1880/81 rozpoczął naukę w rzeszowskim gimnazjum. 11 czerwca 1888 r. zdał egzamin dojrzałości i podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego w Przemyślu.
   Święcenia kapłańskie przyjął 20 lipca 1892 r. z rąk biskupa ordynariusza Łukasza Sołeckiego i udał się na pierwszą parafię do Polnej. W listopadzie 1893 roku ks. Jan wyjechał na studia specjalistyczne do Rzymu, które ukończył w 1897 roku.
W tym samym roku wrócił do kraju i wykładał w seminarium duchownym w Przemyślu. W 1927 roku został wicedyrektorem, a następnie dyrektorem.
   Był współorganizatorem i dyrektorem Związku Misyjnego Kleru, egzaminatorem kandydatów
na probostwa, cenzorem książek religijnych, członkiem sądu biskupiego do spraw małżeńskich, głosił rekolekcje i misje w diecezji, otworzył dom dla kobiet biednych, opuszczonych i odrzuconych przez społeczeństwo. Wiele dobrego dokonał też przez konfesjonał. 20 lipca 1942 roku ks. Jan Balicki obchodził 50 rocznicę otrzymania święceń kapłańskich. Zmarł 15 marca 1948 r.
   W grudniu 1994 roku ogłoszono dekret o heroiczności cnót ks. Jana Balickiego.
18 sierpnia 2002 r. na Błoniach Krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ks. Jana Balickiego błogosławionym.
   Zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum w Ujeznej mogą poszczycić się faktem, iż jako pierwszej placówce oświatowej nadano imię błogosławionego księdza Jana Balickiego.
   W dalszej kolejności na osobę patrona swoich działań wychowawczo – dydaktycznych obrały: Szkoła Podstawowa w Polnej (woj. małopolskie), Szkoła Podstawowa w Morawsku (woj. podkarpackie) oraz Gimnazjum w Wyszatycach (woj. podkarpackie).
   Nauczyciele i uczniowie tych szkół pozostają w stałym kontakcie ze sobą, odwiedzają się
i organizują uroczyste obchody związane ze świętem szkoły i osobą błogosławionego księdza Jana Balickiego.

„Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, dobrze...".

„...Kochał człowieka miłością wymagającą...".

i567

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej